Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Mikkelin Terveys Oy
Y-tunnus 2551444-6
Hallituskatu 1 K
50100 Mikkeli

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava:
Mikkelin Terveys Oy:n toimitusjohtaja Hannu Paajanen
paajanen@surffi.fi
puh. 010 5820 260

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri ja kuva-arkisto

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään potilaan magneettikuvausten tuottamiseen sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan lääketieteelliseen tutkimukseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja kuten nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot, potilaan äidinkieli/asiointikieli.

Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot potilaan hoitoon osallistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten käyntikirjausmerkinnöistä ja huomioista.

Mahdolliset kuvantamiseen liittyvien tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet muihin hoitolaitoksiin. Magneettitutkimusten kuvat ovat myös PACS -röntgenkuvarekisterissä.

6. Tietojen suojaus ja käytön perusteet

Potilasrekisterin tiedot tallennetaan salasanalla suojattuun sähköiseen tietojärjestelmään, johon on pääsy vain erikseen oikeutetuilla henkilöillä, joilla on Valviran lupa toimia ja heilläkin ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista potilaan hoidon kannalta.

Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen.

Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KanTa) kautta tai PACS–kuva-arkiston kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset/siirrot

Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Potilaan muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa.

Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille osapuolille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tai saada tieto siitä sisältääkö rekisteri tietoja rekisteröidystä. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä.

Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastettavat tiedottoimitetaan kohtuullisen määräajan puitteissa.

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tavanomaisen ylläpitomenettelyn yhteydessä ao. yksikössä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää Potilasasiakirjaohjeiston mukaisesti. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM:n asetukseen potilasasiakirjoista.